"საიტი აღდგენის პროცესშია ბოროტმოქმედების შეტევის შედეგად სრული განადგურების შემდეგ. ბოდიშს ვიხდით არასრული ინფორმაციისთვის".

 

ასოციაცია ”ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის

     მიზანია  ხელი შეუწყოს:

  • საქართველოს ევროინტეგრაციას;
  • ინოვაციური გზით, საქართველოს მიერ არჩეული მიზნის  -  ევროპული ტიპის სახელმწიფოს აშენება - ხორცშესხმას და ქვეყნის გრძელვადიან, მდგრად განვითარებას.
  • საინოვაციო პოლიტიკის შემუშავებას და სახელმწიფო რეგულირების, მრეწველობის, განათლებისა და სხვა სფეროებში კვლევის მეთოდების დანერგვასა და განვითარებას;
  • საინოვაციო პოლიტიკის შემუშავებაში პროფესორ-მასწავლებლებისა და მკვლევარების როლის გაზრდას;
  • კვლევისა და ინოვაციის სფეროში საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესწავლასა და სხვა ქვეყნების გამოცდილების დანერგვას.

 

დასახული მიზნების მისაღწევად:

  • აწყობს საიენტომეტრული, სოციოლოგიური, შედარებით-ანალიზური და სხვა ხელმისაწვდომი მეთოდებით  საქართველოში კვლევისა და ინოვაციის სფეროში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგს;
  • შეისწავლის ევროგაერთიანებისა და სხვა ცალკეული ევროპული ქვეყნების კვლევისა და ინოვაციების პოლიტიკის მიმართულებებს და შეიმუშავებს საქართველოში მათი დანერგვის რეკომენდაციებს;
  • შეიმუშავებს და ახორციელებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან (აკადემიურ წრეებთან, სტუდენტებთან, ფართო საზოგადოებასთან, მთავრობასთან, პოლიტიკურ  პარტიებთან)  კომუნიკაციების ფორმატებს (ლექციები, სემინარები, კონფერენციები, სამეცნიერო სტატიები, პუბლიკაციები ელექტრონულ და ბეჭდვით მედიაში, გამოსვლები ელექტრონულ მედიაში);
  • თანამშრომლობს დაინტერესებულ ქართველ და უცხოელ მეცნიერებთან, აგრეთვე, კვლევით, საგანმანათლებლო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

 

ორგანიზაციის წევრები

ორგანიზაციის ინდივიდუალური ან კოლექტიური წევრები  შეიძლება გახდნენ როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქე მეცნიერ-მასწავლებლები და მკვლევარები, ასევე განათლებისა და კვლევის სფეროში მოღვაწე იურიდიული პირები, რომლებიც იზიარებენ ორგანიზაციის მიზნებს.

საიტი არ გამოხატავს ევროკავშირის თვალსაზრისს და მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ასოციაცია "ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის".